ඔබගේ නිර්මාණ අපට එවන්න

ඔබගේ නිර්මාණ යන් එවීමට මෙය භාවිතා කරන්න. මිට අමතරව forum.sakmana@gmail.com ද ඔබට නිර්මාණයන් එවීමට භාවිතා කළ හැක. පහත කරුණු පිළීබඳව ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කරන්න.

  • ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය අපට නිවැරදිව ලබාදෙන්න.
  • එමෙන්ම ඔබේ විස්තර ඔබගේ නිර්මාණයන් ට එකතු කිරීමට කැමතිනම් මෙහි ඒවාද ඇතුළත් කරන්න.
  • ඔබට කැමති ඕනෑම file type එකක් ඔබට පාවිච්චි කළ හැකි අතර වඩාත්ම යෝග්‍ය වන්නේ (pdf,jpeg,zip,docx)
  • type කර එවීම අනිවාර්ය නොවන අතර ඔබ ලියූ ලිපියක් photos වශයෙන්ද අවිය හැක.
  • ඔබ photos  මඟින් එබවනවානම් හදුනාගත හැකි පරිදි පැහැදිළි, අංක කළ  photos එවීමට කාරුණික වන්න.