සමාස

සමාස

(1) අව්‍යය සමාස
 
1 . යව් ආදී ගණය – යාවජීව
2 . කු ආදී ගණය – කුපුරිස්/ දුදන
3 . ප ආදී ගණය – පබල / ප්‍රබල
4 . න ආදී ගණය – අනවශ්‍ය / අකුසල්
 
(2) විභක්ති සමාස
 
1 . කර්ම විභක්ති සමාසය
2 . කර්තෘ විභක්ති සමාසය
3 . කරණ විභක්ති සමාසය
4 . සම්ප්‍රදාන විභක්ති සමාසය
5 . අවධි විභක්ති සමාසය
6 . සම්බන්ද විභක්ති සමාසය
7 . ආධාර විභක්ති සමාසය
 
(3) විශේෂණ සමාස
 
1. විශේෂණ පූර්ව පද සමාසය
2. විශේෂණ අපර පද සමාසය 
3. සංඛ්‍යා පූර්ව පද විශේෂණ සමාසය
4. උපමාන අපර පද විශේෂණ සමාසය 
 
(4) අන්‍යාර්ථ සමාස
 
1. කර්ම විභක්ති අන්‍යාර්ථ සමාසය
2. කර්තෘ විභක්ති අන්‍යාර්ථ සමාසය 
3. කරණ විභක්ති අන්‍යාර්ථ සමාසය
4. සම්ප්‍රදාන විභක්ති අන්‍යාර්ථ සමාසය
5. අවධි විභක්ති අන්‍යාර්ථ සමාසය
6. සම්බන්ධ විභක්ති අන්‍යාර්ථ සමාසය
7. ආධාර විභක්ති අන්‍යාර්ථ සමාසය 
 
(8) දකාරාර්ථ සමාසය
 
1. අවයව ප්‍රධාන දකාරාර්ථ සමාසය 
2. සමුදාය ප්‍රධාන දකාරාර්ථ සමාසය 
 
 
 
 
ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *