(සිංහල පසුගිය විභාග ලකුණු ලබාදිමේ පටිපාටිය) GCE A/L sinhala and literature marking schemes

සිංහල පසුගිය විභාග ලකුණු ලබාදිමේ පටිපාටිය (marking schemes)