පාලුද නුඹේ සිතට…

පාලුද නුඹේ සිතට...

පාලුද නුඹේ සිතට මා නැති                  වසන්තයේ
හඬනවද නුඹේ නෙත මා රුව නැති          ශෝකේ
පෙම් බස් ඇසෙනවද පෙර අප දෙඩු        විරාමයේ
මගේ රුව පෙනෙනවද සඳ නැති            අමාවකේ
 
ඟලන දියේ මගේ හඩ                      ඇසේදෝ
පිපෙන මලෙන් මගේ සුවඳක්           දැනේදෝ
හීන් හිරිකඬින් මගේ නෙතු               මැවේදෝ
එවූ පෙම් හසුන් දැක නුඹ යළි              වඩීදෝ
 
නුරුගිනි ඇවිළෙමින් සිත               පෙළෙනෙවද
බලන බලන තැන නුඹ හට මා          පෙනෙනවද
මද පවනේ මගේ හැඟුමන් පා කර         එවන්නද
සෝ කඳුලැලි නුඹේ කොපුළඟ               සිඹිනවද
-මල්ෂි-
ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.

4 thoughts on “පාලුද නුඹේ සිතට…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *