හුදෙකලා දිවිය…

...හුදෙකලා දිවිය...

හුදෙකලා දිවිය
පාලු කතරක තනි වු මිරිගුවකි,
දිය සීරාවක් නොමැත,
හුදකලා වූ කතර …..
මං මුලා වී ඇත
ගෙවන්නේ කෙළසකද …
අයදිමි නුඹෙන් …
හුදකලා වූ සිතට ,
දිය සිරාවක් වන්නට ….
ගණ අදුර දුරලන්න ,
මිණි පහන වන්නට ….
පැමිණෙන්න මා වෙතට…♥♥

-කවීෂනී නෙත්නෙත්මි-
ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.

One thought on “හුදෙකලා දිවිය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *