වන්නියේ හැන්දෑව

වන්නියේ හැන්දෑව හිරුරැස් විඩාවෙන් පීඩිත කෙසෙල් වතු සනසා පවන නළවයි දලු රිකිලි අතු මලහිරු කිරණ සිප ගෑවුනු පරිදි ලතු රන්වන්

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more