තුරු සෙනඟ හා තණ පඳුර

තුරු සෙනඟ හා තණ පඳුර තණ පදුරක්මි මතුවෙමි බිම් ගැබින් දුබල නොගැඹුරු  මුල් මතින්   තුරු බොහෝ උස් ය මට

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more