නූතන සිංහල කාව්‍ය රසාස්වාදය හා විචාරය සඳහා අවශ්‍ය මුඛ්‍ය පද( keywords )

නූතන සිංහල කාව්‍ය රසාස්වාදය හා විචාරය සඳහා අවශ්‍ය මුඛ්‍ය පද (keywords) • උත්ප්‍රාසය ( Irony ) වචන මඟින් කියැවෙන අදහසට හාත්පසින්

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more