රන් තැටියක කදුළු

රන් තැටියක කදුළු   මා පමණි ඔබ කැටුව ආවේ මමද යමි දියණියනි මොහොතකින් සඳ ඒවි තනියට රන් තැටිය පුරවා කඳුලින්

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more