පොඩි දුව

පොඩි දුව  පවුලේ බර අඩු කරන්න ගෙදරින් පිට වන්නට පෙර මතකද අම්මේ උඹ මට ඇමතුවෙ පොඩි දුවේ කියලජීවිතයේ පළමු වරට තනි

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more