පැසුණු පැන

පැසුණු පැන මල්වල පාට අම්මේ, කවුරුද ගෑවේදලු අතු පැළී ඒවා කොහොම ද ආවේමෙතරම් කැසුම ඇයි කහඹිලියා බූවේනිදිකුම්බා කොළේ මොකට ද

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more