නූතන පද්‍ය සංග්‍රහය මගින් සෑදෙන විචාර ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු …

නූතන පද්‍ය සංග්‍රහය මගින් සෑදෙන විචාර ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු …  ” කොළඹ යුගයේ ද්විතීයික තරංගයට අයත් කවීහු ස්වභාව සෞන්දර්යය වර්ණනයෙහි ලා

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more