ලක් මවුනි මගේ

ලක් මවුනි මගේ… සිතකින් සිතනු බැරි තරමට තිබෙන අගේ සැපතින් වැඩෙන පෙම්බර ලක් මවුනි මගේ ලබමින් පිහිට ඉටු දෙවියන්ගෙනුත් සගේ

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more