ළදරු හැගුම්

ළදරු හැගුම් … සුදට සුදේ මහ ගොඩක් වලාකුළු තරු යට අහසේ දිව යන්නේ කවුරුද අක්කේ මේව හදන්නේ කොහෙ තිබිලද මේ

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more