ඉඟිලෙන සිහින

ඉඟිලෙන සිහින මිනිහා නඟන කටහඬ නො ම වැකෙන කනේඇත මේ කුරුලු කූඩුව උස ගහක බෙනේනැත උවදුරක් මෙහි මෙතුවක් පහළ වුණේපැටවගෙ

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more