දෙවියන් මැරීම…

දෙවියන් මැරීම… බුද්ධිය මිත්‍රයෙකැයි සිතූ මම දිනක් මඟ රැක සිට මගේ දෙවියන් මරා හෙළීමි දැවැන්තයකු වූ බුද්ධිය අඳුරෙහි මහ අඩි

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more