අභිනික්මන

අභිනික්මන දුර බැහැර ගමනක්ය දුක් පිරුනු ගමනක්ය අඳුරකින් අඳුරකට මාරු වුනු ගමනක්ය අඳුර සමඟ පොර බදමින් විඩාවෙ හඬ නිහඬ කරන්

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more