කෙටිකතා සංග්‍රහය-විචාර ප්‍රශ්න

කෙටිකතා සංග්‍රහය-විචාර ප්‍රශ්න ” චරිතාංග නිරූපණයෙහි ලා නූතන කෙටිකතා කරුවන් දක්වන සාමාර්ථය නියමිත කෙටිකතා තුනක්වත් ඇසුරු කොට ගනිමින් සාකච්ඡා කරන්න.

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more