‘ගුත්තිල කාව්‍ය’ හි කවි වල තේරුම් (දෙවන කොටස)

‘ගුත්තිල කාව්‍ය’ හි එන උසස් පෙළ සිංහල විෂය ධාරාවට අදාල වන කවි වල තේරුම් (දෙවන කොටස) මෙන් රිවි සඳ   

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

‘ගුත්තිල කාව්‍ය’ හි කවි වල තේරුම් (පළමු කොටස)

‘ගුත්තිල කාව්‍ය’ හි එන උසස් පෙළ සිංහල විෂය ධාරාවට අදාල වන කවි වල තේරුම් (පළමු කොටස) ඉසුරින් ඉඳුරු     

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more