බැද්දේගම විචාර ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු

බැද්දේගම විචාර ♦ බැද්දේගම විනාශ වී යාමට තුඩු දුන් කරුණු කාරණා කවරේදැ යි සාකච්ඡා කරන්න.          “1913”

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more