අප සිත් යායේ…  සුන්දර මතකේ…

අප සිත් යායේ…  සුන්දර මතකේ…
 
සහෘද මිතුදමේ දැඩි බැමි බිඳී
ගොසින්…
පා තැබූ මං පෙතින් දුර යාවි හිතු
මතින්…
වසන්තය ඇවිත් අප අපව වෙන්
කරමින්…
සිහි වටන එහෙමමයි මතක හැර
ගොසින්…
 
අප සිත් යායේ…
සුන්දර මතකේ…
තාමත් මං ගාවයි නෑ
අතහැර යන්නේ…
එක් වී කතා වැල්…
කියූ සැටි සිනහවෙන්…
මතකය හඬවාවි…
කඳුලක් සමඟ’විත්…
එස්. ඒ. එම් මෙලීෂා සුබසිංහ
කතුවරයා
ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *